Thursday, 15 April 2021

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

El Pis Guernica és un pis d’autonomia destinat als joves ex-tutelats d’entre 18 i 21 anys, que en arribar la majoria d’edat i un cop surten de les institucions o famílies on han estat acollits, es troben sense recursos propis ni familiars que garanteixin la seva cura i creixement personal. És un pis mixte de tres places. Els joves ingressen al pis derivats des de l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat (Departament de Treball, Afers Socials i Família) i, a través del Programa d’Habitatge se’ls ofereix una vivenda de caràcter temporal. Es parteix, durant tot el procés, de la seva demanda, la seva voluntarietat, el compromís, la implicació, l’esforç, la capacitat de convivència i d’acceptació de normes, la confiança i la transparència. L’equip d’educadors els ofereix un acompanyament en tots els àmbits de la seva vida per tal de facilitar la transició cap a la vida adulta, el seu procés maduratiu i la seva motivació; també ofereix recolzament afectiu, assessorament, orientació i formació a través de la cobertura de les seves necessitats d’habitatge i educatives i vetlla pel compliment del seu Pla de Treball Individualitzat. L’atenció educativa és parcial donat que és un recurs per l’autonomia. L’objectiu últim és aconseguir la seva plena autonomia i responsabilitat, relacionar-se de manera normalitzada amb el seu entorn més immediat, desenvolupar al màxim les seves habilitats i competències i assolir la seva emancipació. El Pis Guernica es va posar en marxa l’any 2012 i es manté fins l’actualitat. Ubicat també al barri de Collblanc fronterer amb la ciutat de Barcelona.

Responsable del projecte: Jesus Bautista

Telèfon de contacte: 650711142